Terms of service

Algemene Voorwaarden

1.Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘‘De Schat van Pachamama’’: ‘De Schat van Pachamama’ GCV, tevens handelend onder de naam wolwereld.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen bij ‘‘De Schat van Pachamama’’ en overeenkomsten aangegaan met ‘‘De Schat van Pachamama’’.  Aan eventueel schriftelijke overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het plaatsen van een bestelling betekent dat men deze voorwaarden aanvaardt. Bij schriftelijke afwijking van sommige bepalingen blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

‘‘De Schat van Pachamama’’ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblijk te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen of overeenkomsten.

 

2.Promoties en totstandkoming overeenkomst

Promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

 

3.Producten en prijzen

De aangeboden artikelen worden door ‘‘De Schat van Pachamama’’ zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgbeeld op de website. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden (bv. kleurinstelling van uw computerscherm) enigszins afwijken van de werkelijkheid. ‘‘De Schat van Pachamama’’ aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

'De Schat van Pachamama’ kan niet aan prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of vergissing bevatten.

Prijswijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de klant meegedeeld.

 

  1. Bestellen en betalen

Betalen kan door middel van overschrijving of via Shopify Payments onze partner voor betaaltranscaties (Bancontact, Ideal, Kredietkaart of Paypal).

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door ‘‘De Schat van Pachamama’’.  ‘‘De Schat van Pachamama’’ behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. ‘‘De Schat van Pachamama’ ‘stelt hiervan de klant binnen de 5 werkdagen  schriftelijk op de hoogte.

‘De Schat van Pachamama’ levert de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.

 

  1. Levering

‘De Schat van Pachamama’ streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 3 werkdagen, indien de artikelen in voorraad zijn. Artikels die enkel op bestelling verkrijbaar zijn = waar vermeld staat 'op bestelling' worden na ongeveer 1 week verzonden indien ze op voorraad zijn bij de leverancier. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan per mail of telefonisch bericht.

De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.

‘De Schat van Pachamama’ stelt alles in het werk om de website en de voorraad zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer geheel leverbaar is. In dat geval nemen wij met u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. ‘De Schat van Pachamama’ zal in dat geval voor terugbetaling binnen de  7 werkdagen zorgen.

Leveringen vinden plaats op het adres dat door de klant bij bestelling werd opgegeven. Mislukt de levering door toedoen van de klant, bijvoorbeeld wanneer het pakket bij levering niet wordt aangenomen, niet wordt afgehaald of wordt geweigerd, dan komen de kosten voor eventuele opslag of hernieuwde verzending voor rekening van de consument. 

Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico,wat deze producten betreft, over op de klant.

De klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan kan ‘‘De Schat van Pachamama’’ de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen. (de klant krijgt de eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product terugbetaald, doch verzendkosten en administratie/verpakkingskosten worden in mindering gebracht).

 

  1. Recht van verzaking en omruiling

De klant kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd strengen wol die tot bol gewikkeld zijn, boeken, patronen of andere vergelijkbare producten of producten waarvan de verpakking geopend is. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren (onder andere voorzien van alle wikkels en labels, strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn). Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering, op kosten van de klant.

In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is klant verplicht binnen veertien (14) werkdagen na de levering van het ontvangen product hier melding van te maken bij ‘De Schat van Pachamama’. Het product dient vervolgens in de staat waarin de klant het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan ‘De Schat van Pachamama’, binnen de 7 werkdagen. 

Indien de klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt 'De Schat van Pachamama' binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de klant aan 'De Schat van Pachamama' betaalde via dezelfde weg als de oorspronkelijke betaling. Indien het retourlabel geleverd werd door 'De Schat van Pachamama' worden de verzendkosten van de retourzending in mindering gebracht van de terugbetaling: 5€.

‘De Schat van Pachamama’ is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming kan de klant geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

 

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

  1. Aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid van ‘De Schat van Pachamama’ voor welke schade dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ‘De Schat van Pachamama’ is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

  1. Overmacht

 

In geval van overmacht is ‘De Schat van Pachamama’ niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. ‘De Schat van Pachamama’ is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ‘De Schat van Pachamama’, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

  1. Diverse bepalingen

 

De Schat van Pachamama heeft KBO nummer 0835 624 217. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden naar het e-mail adres shop@wolwereld.be of naar ons postadres: De Schat van Pachamama Jachthoornlaan 14 2820 RIjmenam België.